Úvodní stránka
Aktuality
Základní informace
Stručná historie
Hlava státu
Zahraničně politická orientace
Třicetiletá válka
Švédsko a neutralita
Stránky královského dvora
Riksdag
Ministerstvo zahraničí
The Swedish Institute
Severské listy
Fotogalerie
Napište nám
Copyright
Poslední aktualizace 18.02.2005

Švédsko a neutralita za světových válek

Zde uvádím text své prezentace v MS PowerPointu, je to zkrácená verze. Pokud máte zájem o delší verzi, sjeďte až na konec stránky a klikněte na odkaz "Neutralita - dlouhá verze"

 

Neutralita Švédska za světových válek

Co je to neutralita
(podle knihy Encyklopedie politiky, Karel Žaloudek, rok vydání 2004)

Z lat. neutralis = nikomu nenáležející

Neúčast ve vojenských blocích a většině politických organizacích (Švédsko není v NATO a nechtělo se mu do EU)

Při vojenských konfliktech zůstávají neutrální státy nestranné

Neutralita může být :

Pouze deklarovaným postojem

Právně zakotvena

Neutralizace území

Znamená zákaz vedení válečných operací na určitém území

Na základě mezinárodních smluv se některé oblasti nesmějí užívat jako válečné základny

Na NÚ je zakázáno vést válečné operace

Antarktida, Ĺlandské ostrovy, Magellanův průliv, Panamský průplav, Suezský průplav, Špicberky, nebeská tělesa včetně měsíce

Druhy neutrality
(podle knihy Mezinárodní právo veřejné, Vladislav David a kol., rok vydání 2004)

Neutralita trvalá

Neutralita válečná prostá

Neutralita trvalá

Mezinárodní smlouva, zakládající trvalou neutralitu státu ukládá neutrálu povinnost neposkytovat své území ke zřizování cizích vojenských základen nejen státům, které neutralitu uznávají, ale ani státům třetím, jež stojí mimo tento smluvní vztah

Trvale neutrálním státem je dnes pouze Švýcarsko (od roku 1815), Rakousko (1955) a Laos (1962)

Neutralita trvalá a bezpečnost

Každý člen mezinárodního společenství, tedy i „neutrálové“, požívá výhod z kolektivního ozbrojeného donucení agresora

Rada bezpečnosti nese základní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

Švýcarsko, Rakousko i Laos jsou členy OSN

Neutralita válečná prostá

Stav neutrality ve válečném konfliktu má zajistit právo neutrála na nedotknutelnost jeho území, neutrál má rovněž právo na obchodní styk s jinými státy a s výjimkou válečného kontrabandu (voj. soukromé zboží, které je za války dopravováno do válčícího státu a má vojenský význam) i s válčícími stranami.

Neutralita válečná prostá

NVP zaniká ukončením válečného stavu mezi válčícími stranami nebo vypuknutím válečného stavu mezi neutrálem a některou z válčících stran

NVP jinak též Dobrovolná neutralita je upravena dvěma Haagskými úmluvami z roku 1907, a to :

Úmluvou o právech a povinnostech neutrálních států a osob v pozemní válce

a

Úmluvou o právech a povinnostech neutrálů v námořní válce

Dříve byly ještě :

Blahovolná neutralita

- neutrál mohl poskytovat jisté výhody jen jedné z válčících stran

Kvalifikovaná neutralita

- neutrál mohl poskytovat výhody jedné straně, neboť se k tomu smluvně zavázal bez ohledu na případný budoucí válečný stav

Švédsko a deklarace neutrality

Šv. Království zhruba od roku 1814, tedy za vlády krále Kala XII., posledního panovníka z holštýnsko-gottorpské dynastie, deklaruje svou neutralitu

Neutralita byla několikrát potvrzována panovníky v průběhu desítek let, například už roku 1834 Deklarací krále Karla XIV. Johana z dynastie Bernadottů

Stalo se ale také, že se od neutrality Šv. kr. částečně odklonilo, například za Krymské války (1853 – 1856)

Švédsko na počátku 20. století

Roku 1907 se nejvyšší vojenské a dvorské kruhy kolem panovníka Gustava V. přikláněly k postupnému přátelskému sbližování s Německem a ke stupňování válečných příprav

Skandinávie se totiž v té době obávala agrese ze strany Ruska, kterému se za vlády cara Mikuláše II. povedlo rusifikovat Finsko

V roce 1910 byla schválena finanční částka na stavbu prvního obrněného křižníku

 

Pak se ale konaly volby do Riksdagu, které vyhráli sociální demokraté a liberálové, a stavba byla odložena

Proti zastavení stavby vystoupili konzervativci, kteří na protest uspořádali peněžní sbírku na dostavbu křižníku a po celé zemi šířili protiruskou militaristickou náladu

V roce 1912 vyhlásilo Švédsko neutralitu, tedy nestrannost při případných vojenských konfliktech

„Švédská neutralita je však pouze deklarovaným postojem, není právně zakotvena v mezinárodních smlouvách“

 

 

Roku 1913 premiér Staaf pod tlakem válečného nebezpečí v Evropě mírně zvýšil vojenská opatření

 

S pozvolným navyšováním nesouhlasili konzervativci a předložili petici o nutnosti větší obrany, jejímž inspirátorem byl Gustav V.

Petici podepsalo asi 30 000 lidí, většinou bohatých sedláků

Gustav V. se distancoval od stanovisek Staafovy vlády, na což vláda reagovala rezignací

K moci se dostal Hjalmar Hammarskjöld, ten připravil nový návrh rozsáhlé reformy vojenství k jejímuž schválení přispělo vypuknutí První světové války v roce 1914

Neutralita za 1. světové války

Na počátku 1. sv. v. měla švédská neutralita proněmecký charakter

I přes to Švédsko obchodovalo se všemi válčícími stranami a mělo z těchto obchodů zpočátku velké zisky

Například samotnému Německu dodávalo strategické suroviny, jako je železná ruda, ale i potravinářské výrobky

Pro Německo také zajišťovalo spojení s jejich zaoceánskými zastupitelskými úřady prostřednictvím švédské diplomatické pošty

 

Zhoršení vztahů s Velkou Británií

V důsledku velké náklonnosti Švédska k Německu došlo samozřejmě k radikálnímu zhoršení vztahů se státy protiněmecké koalice, hlavně vztahů s Velkou Británií

Británie zavádí protiopatření

Švédsko reaguje odvetou

Švédsko ustupuje státům protiněmecké koalice

V posledním roce války svou politiku neutrality přizpůsobovalo Švédsko už jen zájmům protiněmecké koalice

Obchod s Německem stále klesal

Na jaře roku 1918 uzavřena smlouva mezi Dohodou a Švédskem (dovoz potravin, kaučuku a ropy do Švédska výměnou za souhlas k použití 400 000 tun švédské tonáže i pro válečné účely)

Hospodářská krize

Obrovská stagnace

Německo dlužilo Švédsku 750 000 SEK

V polovině třicátých let – válečné přípravy mocností opět „nastartovaly“ švédské hospodářství

Vzrůst poptávky po surovinách

Neutralita za 2. sv. v.

Na počátku opět Švédsko vyhlásilo neutralitu

Vláda deklarovala, že Š musí zůstat mimo válečný konflikt

Švédská strategie byla spíše pragmatická než hrdinská

Buržoazní kruhy se chtěly na válce co nejvíce obohatit

Uzavíraly se obchody ve kterých se jednalo o strategické suroviny

Veřejné mínění se stavilo na stranu protivníků fašistického Německa, ale plně schvalovalo oficiální politiku přísné neutrality

Zásah, potopeno !

Na počátku války docházelo k potápění skandinávských obchodních lodí v mezinárodních vodách

Lodě byly potopeny za pomocí torpédoborců a německých min

Švédská vláda začala ihned jednat o dohodě s válčícími stranami o podmínkách obchodu a mořeplavby v průběhu války

Dohody bylo dosaženo 7. 12. 1939 s Velkou Británií a 22. 12. 1939 s Německem

Švédsko v bezprostředním ohrožení

V roce 1940 Němci okupovali Dánsko a Norsko, Švédsko se obávalo obsazení hitlerovskými vojsky

Byla provedena veškerá mobilizační opatření

Ke zlepšení situace přispělo oficiální prohlášení Sovětské vlády, které německé vládě zdůraznilo, že Sovětský svaz trvá na respektování švédské neutrality ze strany Německa

„Německu se daří“

„Poté, co fašistické Německo zvítězilo v západní Evropě, se Švédsko dostalo do silné závislosti na hitlerovském režimu“

Švédská vláda povolila přesuny příslušníků wehrmachtu a přepravu válečného materiálu mezi Německem a Norskem po švédských železnicích

Švédsko-německý obchod, který na počátku války omezila Velká Británie, opět začal fungovat

Náhlý obrat zahraniční politiky

V roce 1943 obrat šv. zahraniční politiky

Šv. se rozhodlo přísněji dodržovat neutralitu

Opět hrozilo nebezpečí vpádu Němců do Švédska, Němci dokonce vypracovali plán „Polární liška“, který nakonec kvůli obratu ve vývoji války nebyl schválen

Německu docházela síla

Švédská vláda pod tlakem západních mocností odvolávala své dřívější ústupky Německu jeden za druhým

V polovině srpna 1943 byla zastavena doprava německého vojenského materiálu přes švédské území a omezen obchod

 

Od počátku roku 1944 se Švédsko začalo orientovat na Velkou Británii a Spojené státy

Diplomatické styky s Německem však byly přerušeny až v den jeho kapitulace

V letech 1944 – 1945 byl letectvu Velké Británie umožněn přelet nad švédským územím při náletech na Německo

 

Použitá literatura

Andersson, Ingvar : A History of Sweden. Stockholm-London 1956

Johnsson, Hans-Ingvar : Spotlight on Sweden. Värnamo 2000

Kan, Alexandr S. : Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983

Krejčí, Oskar : Mezinárodní politika. Praha : Ekopress 2001, 2. vydání, 709 stran

Krieger, Joel : Oxfordský slovník politiky. Praha 2000

Žaloudek, Karel : Encyklopedie politiky. Praha : Libri 2004

Multimédia

Encyklopedie Diderot 2001 – CD-ROM

Encyclopaedia Britannica Internet – www.britannica.com

Kronika lidstva na CD-ROM

Ottův slovník naučný na CD-ROM

www.Sweden.se

Zpracoval : Roman Grametbauer

 

Neutralita - dlouhá verze


OKD - energetická politika EUČeská republika


Oficiální stránky EU

 

 


Portál státní správy